STABILO wedstrijd

Reglement

Organisatie

STABILO International GmbH (hierbij STABILO genoemd) bij het handelsregister geregistreerd onder het nummer BE0806980810, maatschappelijke zetel gevestigd Rue André Dumont 3, te 1435 Mont-Saint-Guibert, organiseert een gratis spel (hierbij de Wedstrijd genoemd) volgens de modaliteiten beschreven in dit document.

De Wedstrijd, genoemd Te winnen deze maand, een STABILO swing cool Pastel!, geldig vanaf zondag 1 september 2019 00:00:00 tot maandag 30 september 2019 23:59:59.

De toegekende prijzen in het kader van de Wedstrijd, bestaan uit een STABILO swing cool Pastel (hierbij genoemd de Prijzen).

Opmerkingen

Alle fysieke personen, ouder dan 18 jaar, deelnemend onder zijn eigen naam en woonachtig in België of Luxemburg mogen aan deze Wedstrijd deelnemen.

Elke deelname van een minderjarige aan deze Wedstrijd impliceert op voorhand een aanvraag en een verlening van toelating door de personen die het ouderlijk gezag of de voogdij over de minderjarige hebben. STABILO behoudt zich het recht om aan alle minderjarige deelnemers te vragen deze toestemming voor te leggen, ingeval van onenigheid kan hem of haar op elk moment verdere deelname aan de Wedstrijd worden ontzegd.

De personeelsleden (zowel bedienden als onderaannemers) van STABILO, betrokken bij de organisatie van deze Wedstrijd alsook de familieleden mogen niet deelnemen. De personeelsleden (zowel bedienden als onderaannemers) van freelance ondernemingen, betrokken bij de organisatie ven deze Wedstrijd alsook de familieleden, mogen niet deelnemen.

De deelname aan deze Wedstrijd is volledig gratis, zonder enige verplichting tot aankoop. De deelname tot deze Wedstrijd vraagt de volledig aanvaarding van dit reglement alsook alle eventuele wijzigingen die later noodzakelijk blijken, bijvoorbeeld in geval van overmacht. Voor zover mogelijk zullen de deelnemers op de hoogte gebracht worden van deze modificaties.

Verloop van de Wedstrijd

>De deelnemers moeten de website (//wedstrijd.stabilo.be/) consulteren en antwoorden op de gestelde vragen door de juiste antwoorden aan te kruisen.

Vervolgens moeten de deelnemers hun persoonlijke gegevens ingeven (naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, rechts- of linkshandig, adres, adres e-mail en naargelang de Prijs een lievelingskleur). Dit document geeft tevens de mogelijkheid tot het verkrijgen van onze newsletter.

Na verificatie van het postadres bij de dienst validatie (Google Maps) en de bevestiging van de deelnemers, wordt een animatie opgestart die lijkt op een gokautomaat. Deze kondigt onmiddellijk aan of de deelnemer gewonnen of verloren heeft.

Dit is de enige geldige manier van handelen voor een deelname aan de Wedstrijd et het toewijzen van de Prijzen. De deelname aan de Wedstrijd kan enkel gebeuren via eerdergenoemde website. Geen enkel antwoord, verstuurd per post of eender welk ander communicatiemiddel, zal aanvaard worden.

De deelname tot de Wedstrijd wordt gelimiteerd tot één formulier per persoon per dag. Op eender welk moment moeten de deelnemers een bewijs van identiteit kunnen voorleggen zodat STABILO een controle kan doorvoeren en eventueel sancties kan trekken.

Winnaars

Enkel leesbare antwoorden, correct en volledig ingevuld, gekregen via Internet voor maandag 30 september 2019 23:59:59 ten laatste, zullen geldig verklaard worden bij het aanduiden van de winnaars.

Het niet naleven van dit reglement alsook elke fraude of poging tot vals spelen, onder eender welke vorm, zal een onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer aan de Wedstrijd met zich meebrengen.

De automatische selectie van de winnaars gebeurt op volgende manier : bij elke inschrijving wordt de deelnemer registreert in de databank en een uniek identificatienummer zal hem toegewezen worden. De toewijzing van dit identificatienummer gebeurt volgens de chronologische orde van het binnenkomen van de deelnemingsformulieren. Een winnaar wordt automatisch geselecteerd na een bepaald aantal deelnames. De beslissing van STABILO bij het aanduiden van de winnaars is onherroepelijk en definitief.

De deelnemers zijn zich volledig bewust van deze manier van handelen en aanvaarden dat de mogelijkheid tot het winnen van de Prijs enkel en alleen een kwestie van geluk is.

De winnaars van de Wedstrijd zullen onmiddellijk per e-mail op de hoogte gebracht worden en een bevestiging krijgen van hun Prijs en postadres voor de levering. Indien ondertussen het postadres gewijzigd is, volstaat het om per e-mail aan STABILO het nieuwe postadres door te geven.

De verdiensten worden gelimiteerd tot één Prijs per postadres en per Wedstrijd. Het toesturen van de Prijzen zal zo vlug mogelijk gebeuren en dit binnen de 30 dagen. De Prijzen kunnen niet worden geruild of in geld worden omgezet. In geval van productionele of inhoudelijke redenen, behoudt STABILO zich het recht om de Prijs te vervangen door een Prijs van dezelfde aard en waarde.

Verantwoordelijkheid

STABILO kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, kosten, of eender welke directe en/of indirecte schade die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het deelnemen aan deze Wedstrijd en het winnen van één van de Prijzen. STABILO is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken ten gevolge van het versturen van de Prijs.

Doordat het aanduiden van de winnaars exclusief gebeurt door middel van een informica-procedure, moeten de deelnemers zich ervan bewust zijn en tevens aanvaarden dat STABILO niet aansprakelijk gesteld kan worden voor het falen van het netwerk, verlies, vertraging of technische mankementen veroorzaakt door Internet of technische providers die tussenkomen in de transmissie van de formulieren en het onderbrengen van de website. Indien de Wedstrijd volledig of gedeeltelijk uitgesteld, geannuleerd of onderbroken moet worden uit diverse redenen, onafhankelijk van de wil van STABILO, kan deze laatste onder geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden.

Privacy

De gegevens die gedurende de ganse tijd van de Wedstrijd verzameld worden, zullen in volle respect gebruikt worden en dit volgens ons bestand i.v.m. de persoonlijke levenssfeer. U kan dit bestand raadplegen op : http://www.stabilo.com/be-nl/privacy.

Het postadres van elke deelnemer zal gecontroleerd worden via de dienst van goedkeuring Google Maps. De naam, voornaam, stad en eventueel de gekozen kleur van de Prijs kunnen op de site ingezien worden tijdens een periode van maximum 31 dagen.

Verwijzend naar de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebben alle deelnemers het recht tot inzage en verbetering van hun persoonlijke gegevens.

Hiervoor volstaat het om ons te schrijven aan onderstaand adres met vermelding van het juiste onderwerp van uw aanvraag :

STABILO International GmbH
Sales Office Belgium
Rue André Dumont 3
B-1435   Mont-Saint-Guibert
België

Laatste update: